Seneste nyt

 

Brandøvelser - elevator

14.01.2013

 

Kære beboere.

Aarhus Brandvæsen vil afholde brandøvelser/demonstration af elevator i tidsrummet ca. kl. 8.45 - 9.30 følgende datoer i januar 2013:

 

15/1 - 17/1 - 18/1 - 21/1 - 22/1 - 23/1 - 24/1 og 28/1

 

DEAS A/S

Charlotte Skibby

 

 

Update på vandskaden

03.12.2012

 

Kære beboer.

Hermed som lovet en up date, desværre ikke så udførlig som vi havde håbet på.

Alle lejere der bor i lejlighedsnummer 10 (f.eks. Grete Løchtes Gade 3, 2. 10) går
fri, så hvis du har en affugter stående vil den blive hentet i løbet af de næste par dage så du kan slukke den.

Desværre skal resten have den stående mindst ugen ud. Det er meget vigtigt at den kører
hele tiden. Den må ikke slukkes, da det kan gøre skaden endnu værre, og det kan medføre at du skal have den stående længere.

Skadeservice vil fra i morgen kl. 8 gennemgå nogle lejligheder og lave fugtmålinger i vægge, gulv mm. Hvis du ikke er hjemme vil de via en låsesmed låse sig ind i lejemålet.
Vi har indskærpet at de SKAL låse efter sig så snart de er færdige med deres målinger.


Sidst på ugen skulle vi så gerne få en status på hver lejlighed. Jeg ved at der er nogen der er blevet genhuset af deres forsikringsselskab, men hvis du skal bruge diverse informationer til dit forsikringsselskab, så du kan blive genhuset skal du bare sende en mail til Charlotte Skibby - DEAS med de oplysninger de gerne vil have svar på.


Det er kun dem der har en affugter stående der kan have vandskade.


Dear residents.

Hereby, as promised, an update, unfortunately not as detailed as I had hoped.

All tenants living in apartment number 10 (for example. Grete Løchtes Gade 3, 2 10) is okay, so if you have a dehumidifier standing it will be removed over the next few days, and you can turn it off.

Unfortunately, the rest of you need to it at least this week. It is very important that it runs all the time. It must not be turned off, as it can make the injury worse, and it can cause you to have the standing longer.

"Skadesevice" will from tomorrow morning at 8 o'clock review some apartments and will make measurements in walls, floors etc.. If you are not home they will use a locksmith to inter you're apartment. We have emphasized that they MUST lock the door as soon as they
finish their measurements.

Later this week would we hope to get a status on each apartment. I know that there are
people who have been relocated by their insurance company, but if you need some information to your insurance company so you can be relocated, just send Charlotte Skibby - DEAS an email with the information they want answers to.

It is only those who have a dehumidifier standing there may have water damage.

 

Vaskeriet virker

30.11.2012

 

Miele har kontrolleret vaskeriet i dag, og det virker! :-) Så i har mulighed for at vaske og tørre. Dog virker lyset ikkei vaskerummet, men lad døren stå åben da der er lys i gangen.

 

Miele has checked the laundry today, and it works! :-) So you have the opportunity to wash and dry. However, the light in the laundry room do not work, but leave the door open there is light in the hallway.

 

Status på vandskaden

29.11.12 kl. 14.30

Kære beboer.

Nu er der gået lidt over et døgn siden vandskaden skete. Og det er en rigtig træls
situation for alle de berørte.

Heldigvis tager de fleste det med oprejst pande, og har forståelse for at en så
omfattende skade tager tid. Der arbejdes på mange fronter for at Grundfos
Kollegiet og beboerne kommer godt igennem denne situation. Det er dejligt at
høre at I er gode til at hjælpe hinanden, og at i er positive og meget
hjælpsomme i denne proces.

Status er lige nu at der er/kommer affugtere i ca. 46 lejemål. Skaderne er meget forskellige, og det er ikke muligt at se hele omfanget endnu. Der kan være vand skjulte steder, f.eks. under gulvene.

Så planen er at affugterne skal køre weekenden over. Mandag formiddag holdes der
et møde med bl.a. Sjælsø, DEAS og forsikringsselskaberne. De skal danne sig et overblik over situationen og de samlede skader. Vi håber meget på at vi i starten af næste uge kan skrive til hver enkelt berørt lejer og forklare hvad der helt præcis skal ske i deres lejlighed og hvad tidshorisonten er.

De beboere der har affugtere kommer ikke til at betale for den strøm som affugteren bruger. Der er en måler på alle maskinerne og forsikringen dækker alle omkostningerne.

 

Dear residents.

It's been a little over a day since water damage occurred. And it's a really irritating situation for all concerned.

Fortunately most off you is taking it with your head held high, and understand that such extensive damage takes time. There are many people who are working to get The Grundfos
College and the residents through this situation. It's great to hear that you are good
at helping each other, and that you are positive and very helpful in this process.

Status now is that there is / will be dehumidifiers in approx. 46 apartments. The damage is very different, and it is not possible to see the full extent yet. There may be water hidden in places, for example under the floors.

The plan is that the dehumidifiers is running over the weekend. Monday morning there is a meeting with Sjælsø, DEAS and insurance companies. They will provide an overview of the situation and the overall damage. We really hope that we at the beginning of next week can
write to each affected tenant and explain what exactly should be done in their apartment and what the timescale is.

The residents who have dehumidifiers will not pay for the power that the unit uses. There
is a meter at all machines and insurance covers all costs. 

Seneste opdatering på vandskaden

28.11.2012 kl. 15.05

Som de fleste nok har opdaget er der her til morgen sket en vandskade i store dele af bygningen.

Årsagen er at en samling på hovedforsyningsledningen for varmt vand er skredet fra hinanden. Dette er sket på 10. sal, hvor ledningen "vender" og går nedad igen for at sikre
cirkulation i hele systemet.

Vi er nu ved at undersøge den defekte samling for om muligt at stadfæste årsagen til at den sprang læk, men vigtigst af alt har vi selvfølgeligt først haft fokus på at begrænse skadernes omfang.

Der er sendt en mail til alle de lejere der skal have en affugter i deres lejlighed resten af dagen og i nat. De er desværre nødt til at finde et andet sted og sove i nat. Senere bliver der så taget stilling til hvad der videre skal ske, og hver beboer der er berørt af vandskaden vil få en mail der beskriver status på deres lejlighed. Så hold øje med din mail de næste par dage.

Vi er klar over at det har været til stor gene for de berørte beboere, og vil gerne takke for at alle har taget problemerne med oprejst pande og har bidraget til at lette arbejdet for
vores skadebekæmpere. I skal endelig bare kontakte Charlotte Skibby fra DEAS hvis I har nogle spørgsmål.

 

 

Vandskade på Grundfos Kollegiet

28.11.2012

Kære alle

Der er sket en vandskade på 11. sal på Grundfos Kollegiet. Det er et hovedrør der
er gået fra hinanden.

Der arbejdes på højtryk for at få overblikket over skaderne, og vi vil holde jer
orienteret i løbet af dagen. Både pr. mail og her på hjemmesiden.

Det vi kan se lige nu er, at det berører lejlighederne 11, 12 og 13 på hver etage.
Der står ligeledes vand i kælderen og vaskekælderen er sat ud af drift.

Viceværten vil sammen med en låsesmed undersøge de lejemål der kan være ramt.

Hvis du konstaterer vand i dit lejemål, og Skadeservice eller DEAS ikke har set på
det, skal du kontakte Charlotte Skibby fra DEAS A/S på tlf. 39 46 63 48 eller cfs@deas.dk


Dear all

There has been water damage on the 11th floor at Grundfos College. A main pipe was broken.

We are working on getting an overview of the damage and we will keep you informed throughout the day. Both per. email and on this website.What we can see right now is that it affects the apartments 11, 12 and 13 on each floor. There is also water in the basement and laundry room is inoperative.

The caretaker, along with a locksmith will examine the leasewho can be affected.

If you find water in your lease, and "Skadeservice" or DEAS have not seen it, please
contact Charlotte Skibby from DEAS on phone 39 46 63 48 or email cfs@deas.dk

 

 

 

Indvielse af kollegiet

indvielse-borgmesterBorgmester Jacob Bundsgaard klipper den røde snor ved åbningen af kollegiet
den 1. oktober 2012 

indvielse-gavechek
Koncerndirektør Lars Aagaard fra Grundfos overrækker en gavechek på et fodbold-
bord. Bestyrelsesformand Keld Laursen modtager gaven på vegne af beboerne.

Internet og TV2

24.09.2012

TV2 er desværre uden af funktion pt. - Peter vicevært arbejder på sagen, og såfremt han ikke kan løse det, bestiller han en tekniker.

Status på internet, er at der har været problemer med nogle kabler og de er ved at blive udskiftet. Det er derfor endnu ikke oppe at køre.

Afholdelse af første beboermøde

20.09.2012

Vi vil gerne bede alle jer beboere om at sætte kryds i kalenderen den 23. oktober kl. 19.00, hvor første beboermøde vil blive afholdt på Kollegiet. Dagsorden mv. følger senere, men vil bl.a. omfatte en orientering om det avancerede måleprojekt, som gennemføres i samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Grundfos og Kollegiet. 

Indvielse af kollegiet

18.09.2012

Der er d.d. udsendt indbydelse til indvielse af Grundfos Kollegiet. Bestyrelsen håber at så mange som muligt vil være med til at fejre dagen. Indbydelsen er sendt pr. mail til alle og såfremt du ikke har modtaget denne, bedes du kontakte DEAS A/S.

Indflytningsplan pr. 1. oktober

17.09.2012

Der er d.d. udsendt indflytningsplan til de beboere som flytter ind den 1. oktober. Planen er udsendt pr. mail. Såfremt du skal flytte ind den 1. oktober og ikke har modtaget en mail, bedes du kontakte Charlotte eller Jesper fra DEAS A/S.

 

Tv-signal

04.09.2012

Der er problemer med TV-signalet. Der er bestilt en elektriker til at løse problemet. Det er dog svært at sige noget om hvornår det virker, da vi ikke kender problemet og dets omfang.

 

PostDanmark - adresseflytning

04.09.2012

Vi har netop fået oplyst fra PostDanmark at ejendommen nu er oprettet i deres systemer. Det betyder at  man nu kan flytte adressen til Kollegiet. Hvis nogen oplever andet skal vi bede jer give besked til Jesper eller Charlotte fra DEAS.

 

Kompensation i leje mv.

04.09.2012

Til orientering kan vi oplyse, at bestyrelsen har truffet beslutning om, at dem som har lejekontrakter der påbegyndes 15. september og først kan flytte ind den 17. september får kompensation for 2 dages leje mv. DEAS vil bestræbe sig på at modregne beløbet allerede pr. 1. oktober 2012.

På samme vis kompenseres der også for det manglende internet, indtil det er oppe at køre. Kompensationen gives til alle som berøres heraf.

 

Dan-Ejendomme as har skiftet navn til DEAS

04.09.2012

Dan-Ejendomme as har pr. 1. september 2012 skiftet navn til DEAS. I kan læse mere om baggrunden herfor på www.deas.dk.

 

Vaskeri

29.08.2012

Som følge af at der ikke er internet pr. 1. september vil vaskeriet heller ikke komme i drift. Lige så snart der er etableret forbindelse vil vi sørge for at vaskeriet også bliver sat i drift.

Vaskekort udleveres dog sammen med nøglerne ved indflytning.

Indflytningsplan 17. september og 1. oktober

27.08.2012

Indflytningsplaner for indflytning den 17. september udsendes senest mandag den 3. september. Dog kan vi oplyse at nøgler udleveres på ejendommen fra kl. 08.00 til 10.00  mandag den 17. september 2012.

Det samme gør sig gældende for indflyttere 1. oktober, her vil nøglerne altså ligeledes blive udleveret mellem 08.00 til 10.00 på ejendommen.  Her udsendes breve om indflytningsplan medio september.

Internet

27.08.2012

Grundfos Kollegiet står først endeligt færdigt den 1. oktober. Det betyder, at ikke alle forhold i ejendommen er endeligt på plads. Eksempelvis havde vi håbet at internetforbindelsen blev etableret til 1. indflytning 1. september. Det har dog ikke været muligt, og det seneste vi har hørt til en dato, er at det bliver omkring 23. september. Man vil naturligvis blive kompenseret for det for meget betalte beløb senere.

Derudover er 7. - 11. sal forbudt område i perioden frem til 17. september og 10. til 11. sal i  perioden frem til 1. oktober.

Intern flytning

24.08.2012

Efter flere henvendelser til Dan-Ejendomme as, skal vi gøre opmærksom på at det er muligt at flytte internt. Man skal have boet min. 6 mdr. i Grundfos Kollegiet, før man kan få tilbudt en anden lejlighed. For opskrivning på ventelisten sendes en mail til Charlotte Skibby fra Dan-Ejendomme as - cfs@dan-ejendomme.dk med navn, nuværende adresse og hvilken type man ønsker at blive skrevet op til.

Husk at det fraflyttede lejemål skal sættes i stand, og at der skal indbetales indskud på den nye bolig, inden man kan nå at få indskud tilbage fra den fraflyttede lejlighed.

Badeforhæng

22.08.2012

Flere har forespurgt Dan-Ejendomme as, hvorvidt der følger badeforhæng med i lejlighederne. På den baggrund har bestyrelsen taget punktet op på det seneste bestyrelsesmøde. Det er blevet besluttet, at alle kan få et badeforhæng udleveret sammen med nøglerne, dog maksimalt 1 stk. pr. badeværelse.

Post Danmark - adresseflytning

22.08.2012

Dan-Ejendomme as er af flere kommende beboere blevet gjort opmærksom på, at Grundfos Kollegiet endnu ikke er oprettet hos Post Danmark. Det betyder, at det ikke er muligt at flytte sin adresse til ejendommen. Post Danmark har nu oplyst, at "man" arbejder på sagen, og vi håber derfor at det snart bliver muligt at flytte sin adresse.

Indflytningsplan

16.08.2012

Dan-Ejendomme as har d.d. udsendt indflytningsplan pr. mail til alle beboere som skal flytte ind 1. september, så hold øje med din mail-indbakke. Vi har konstateret at vores mails til hotmail-konti ender i uønsket post, derfor skal vi bede jer om at tjekke denne også, hvis mailen ikke ligger i din indbakke.

I kan henvende jer til Charlotte Skibby på cfs@dan-ejendomme.dk, hvis I ikke har modtaget emailen.

Udsendelse af kontrakter mv.

02.08.2012

Dan-Ejendomme får pt. mange opkald fra de kommende beboere med spørgsmål omkring hvornår kontrakterne returneres.

Vi forventer at kunne returnere alle kontrakter til beboerne i løbet af uge 32.

Byggestøj og -støv

10.07.2012

Kollegiet bliver færdigt og ibrugtaget i flere etaper. Du må derfor forvente nogen byggestøj, støv og uro mv. i hele huset, primært i september og oktober måned 2012.

Vi håber du vil bære over med generne, som vi og entreprenørerne vil gøre alt for
bliver så små som muligt.

Etapevis færdiggørelse

10.07.2012

Desværre har det ikke været muligt at få alle boliger færdige til d. 1. september. Men vi har valgt at udleje de færdige boliger (etage 0-6) fra 1. septyember fordi mange har brug for en bolig fra studiestart. I den første måned er det derfor ikke alt der er parat - det store fællesrum på 11. etage kan fx først tage i brug i oktober, men vaskeri, cykelparkering, elevator osv. er naturligvis parat til 1. september

Nyt åbent hus arrangement d. 12. august kl. 12-14

Kollegiekontoret udsender tilbud til boligsøgende i uge 32, for den sidste etape niveau 10 og 11. Vi holder derfor endnu et "Åbent hus" for de der har fået tilbudt et lejemål

Der vil alene være adgang for kommende beboere, eller de der har fået tilbud en bolig i Kollegiet som enten nr. 1, 2 eller 3 på venteliste.

Der vil alene være adgang i et begrænset område af Kollegiet, af hensyn til at det
fortsat er en byggeplads, og den enkelte kan dermed ikke forvente at se sin
egen bolig.

Rundvisning d. 25. juni

Mandag d. 25. juni kl. 19.30 - 20.30,  vil der for de boligsøgende, der har fået tildelt en bolig i Kollegiet, være mulighed for at besigtige byggepladsen.

Vi kan fremvise én specifik etage (den der er længst fremme i projektet) og dermed fremvise de forskellige boligtyper, men det bliver ikke muligt at se alle etager, fælleslokaler mv. - men du vil under alle omstændigheder få mulighed for at få et indtryk af Kollegiet og af boligerne.

Lejlighed nr. 1 vender mod nord
Lejlighed nr. 2-7 vender mod øst (havet/bugten)
Lejlighed nr. 8 vender mod syd
Lejlighed nr. 9-14 vender mod vest (lystbådhavn)

Download printvenlig pdf med lejlighedsnumre

husnumre

 

Uge 24, 2012:

luftfoto-juni

 

Uge 43, 2011:

Byggeriet tager form, og man kan begynde at få en fornemmelse af den gode udsigt over havnen og byen.

uge43-1

uge43-2

uge43-4

uge43-3

 

Uge 40:

Montagen af betonelementer er gået igang, og man kan nu se den spændende facade. 

 facade

3d-plan

Kollegiet i medierne

Her kan du følge med i omtalen af Grundfoskollegiet i medierne.

Læs mere >>

foto10-baghave

Havnen som baghave

Her vil du kunne bevæge dig til fods eller på cykel langs vandet og væk fra trafikken fra Riis Skov i nord til Marselisborgskovene i syd.

Læs mere >>

foto5-grundfos

Hvorfor Grundfos?

Kollegiets bestyrelse og Grundfos A/S har indgået en 10-årig aftale som betyder at kollegiet får mulighed for at styrke en grøn profil.

Læs mere >>